1. Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Xét về tính hiệu lực của Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì tại Điều 59 của Nghị định này quy định:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

….

3. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020”

Như vậy, thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là 1/7/2022. Quy định này thể hiện sự nhất quán với Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 1/7/2020 về thời hạn áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử.

Tuy nhiên hiện nay Chính Phủ, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương vẫn đồng loạt khuyến khích doanh nghiệp đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử sớm để nhận được những lợi ích lâu dài.

 

Bên cạnh đó, Nghị định 123/2020 cũng nêu rõ:

“Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022″

Do đó, việc đăng ký, sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử hiện nay sẽ vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định này và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

2. Doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 không?

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì kể từ ngày 01/11/2020, nếu đơn vị kinh doanh còn dư hóa đơn giấy sẽ phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn giấy để chuyển sang hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, khi mà thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử được lùi đến ngày 01/7/2022 thì quy định trên liệu còn được áp dụng?

 

 

Điều 60, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về xử lý chuyển tiếp hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Theo đó, đối với hóa đơn đã phát hành sẽ xử lý như sau:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành (19/10/2020) đến hết ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014.

– Từ 19/10/2020 đến 30/6/2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020 hoặc Nghị định 119/2016/NĐ-CP, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế (theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng). Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Như vậy, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy không cần làm thủ tục hủy hóa đơn giấy còn dư mà có thể sử dụng hóa đơn giấy hoặc sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 30/6/2022. Trong khoảng thời gian 19/10/2020 đến 30/6/2022, nếu doanh nghiệp đủ điều kiện và được cơ quan thuế  thông báo chuyển đổi sang hóa đơn điện tử thì làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.


© 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×